Datainspektionen granskar DI:s personuppgiftsbehandling
Datainspektionen granskar DI:s personuppgiftsbehandling. Publicerad: 4 December 2020, … Nu ska myndigheten titta på hur bolagen använder Google Analytics samt hur personuppgiftsbehandlingen sett ut i förhållande till GDPR. … som gick ut till de bolag som nu ska granskas – har Datainspektionen ställt ett antal frågor.


Personuppgiftsbehandling hos myndigheter – Datainspektionen
Myndigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. Vid behandling av personuppgifter måste myndigheter följa flera regelverk, som dataskyddsförordningen (GDPR), särskild registerförfattning och den kompletterande dataskyddslagen, det vill säga lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.


Personuppgiftsbehandling vid rekrytering – Datainspektionen
Om rekryteringssystem och kompetensdatabaser. De rättsliga grunder arbetsgivaren kan stödja sig på för att behandla personuppgifter vid rekrytering är normalt intresseavvägning eller ett allmänt intresse (myndigheter).


Datainspektionen klar med granskning av Polismyndighetens …
Datainspektionen beslutar, mot bakgrund av informationen, att granska Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i belastningsregistret. Vid granskningen framkom i huvudsak att Polismyndigheten under november 2019 infört en ny teknisk plattform, vilket krävde förändringar i kommunikationen med systemet för registerutdrag.


Fem branscher ska granskas extra noga av Datainspektionen
Fem branscher ska granskas extra noga av Datainspektionen. … När det gäller hälso- och sjukvården skriver Datainspektionen i tillsynsplanen att dennas personuppgiftsbehandling avser stora mängder känsliga personuppgifter som omfattar hela befolkningen.


Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter …
Datainspektionen har nu inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över …


Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingDatainspektionen
Som regel ska varje personuppgiftsbehandling stödjas på endast en rättslig grund. Var alltså tydlig med varför ni tänker behandla personuppgifter och välj endast en rättslig grund för ett visst ändamål. … Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredje land 2020-11-26.


Datainspektionen granskar felskickade mejl hos Polisen …
Datainspektionen granskar felskickade mejl hos Polisen. Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska polisens rutiner för utskick av mejl.


Så här begär du en laglighetskontroll – Datainspektionen
Datainspektionen granskar om fysiska personer begär det Datainspektionen kan granska hur en viss brottsbekämpande myndighet sköter sin personuppgiftsbehandling. Vi utgår från en anmälan som kommer in från en fysisk person, och granskar hur myndigheten behandlar personuppgifter, det vill säga om de följer alla regler i lagar och förordningar.


Datainspektionen granskar incident hos Tullverket …
Datainspektionen granskar incident hos Tullverket. Personal på Tullverket har använt en app på sina mobiltelefoner som laddat upp personuppgifter i en molntjänst. Uppgifterna har på så sätt spritts utanför verket. Datainspektionen granskar nu händelsen.