Rättsprinciper i konflikt när Estoniadykningen når tingsrätten
Två rättsprinciper står mot varandra i Göteborgs tingsrätt när åtalet för filmningen av det förlista fartyget Estonias vrak … Rättsprinciper i konflikt när Estoniadykningen når tingsrätten. Dagens Nyheter. … Pages Media Books & Magazines Newspaper Dagens Nyheter Videos Rättsprinciper i konflikt när Estoniadykningen når


Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Proposition …
När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas. … allmänna rättsprinciper eller andra: … Helsingborgs tingsrätt har anfört att ett bättre alternativ vore att ställa krav på samverkan i myndigheternas regleringsbrev.


Advokatsamfundet – Seminarium om rättsprinciper i dömande …
Onsdagen den 3 februari 2016 anordnar Umeå Rättsakademi ett seminarium om rättsprinciper i dömande och rättsbildning. Platsen för seminariet är Väven, P5, på Storgatan 46 A i Umeå. Anmälan senast fredagen den 18 december 2015 till: robert.svedjetorp@kaiding.se . Mer information om seminariet:


NJA 2020 s. 293 | lagen.nu
När en rättighetshavare gör gällande en immateriell rättighet kan det uppstå en konflikt med andra grundläggande rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet. Även dessa är grundläggande rättigheter, som kommer till uttryck i 2 kap. 1 § RF, artikel 10 i Europakonventionen och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.


Europeiska unionens straffrätt i allmän domstol (II) | SvJT
Europeiska unionens straffrätt i allmän domstol (II) Av departementsrådet Ulf Wallentheim och enhetschefen Joakim Zetterstedt [1]. I en tidigare artikel har författarna beskrivit hur EU:s straffrätt fått en allt större betydelse för domstolarnas handläggning och dömande i en svensk förundersökning och rättegång i brottmål (preprint i SvJT 2020-10-12, https://svjt.se/content …


PDF Häktning eller betryggande övervakning?
1.2.1 Rättsprinciperna … • Finns det konflikter eller motsatta hänsyn som måste tas mellan såväl olika principer som olika regelverk och rättsområden vilka aktualiseras vid frågan om häktning av … rättspraxis och doktrin studerats för att söka nå en konsensus.14 Det


EUR-Lex – 32015R0848 – EN – EUR-Lex
2. När en sådan skuld har infriats före offentliggörandet enligt artikel 28 ska betalaren anses inte ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas. När en skuld har infriats efter offentliggörandet, ska betalaren anses ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas. Artikel 32


Juridisk ordlista | Allt om Juridik lär dig juridiska …
Juridisk ordlista – I allt om juridiks juridiska ordlista hittar du snabb och enkel en förklaring av de vanligast juridiska uttrycken och vad dom egentligen heter.


Tryckfrihetsförordningen och upphovsrättslagen i kollision …
Tryckfrihetsförordningen och upp hovsrättslagen i kollision. Om upphovsrättsliga yttrandefrihetsbegränsningar och offentlighetsprincipens genomslag. Av jur.kand. L IV B ERNITZ. Förhållandet mellan tryckfriheten och upphovsrätten har givit upphov till en omfattande debatt under den senaste tiden, vilket framför allt har föran letts av det uppmärksammade fallet med Scientologikyrkans …


Öppet brev till riksåklagaren: Stoppa utvisningarna till …
När det gäller brottmål gäller en traditionell västlig demokratiskt rättsprincip som utgår från att ingen ska betraktas skyldig förrän dom har fallit och det ska vara utom rimligt tvivel att den som … En domstol är alltid en domstol oavsett om det är en tingsrätt … når upp till kravet för inre väpnad konflikt.
Diagnostic Tool